Članovi Komore


Članovi Komore su svi zaposleni medicinski biokemičari na području Republike Hrvatske koji obavljaju neposredne poslove zdravstvene zaštite.

Članovi Komore mogu biti i svi ostali medicinski biokemičari s položenim stručnim ispitom.

Prava članova Komore su:
  • pravo biranja tijela Komore i izbora u ta tijela,
  • pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članka 8. Statuta,
  • pravo sudjelovanja na seminarima i drugim stručnim sastancima koje organizira Komora.
Obveze članova Komore su:
  • poštivanje svih propisa koje donose tijela Komore,
  • rad u stručnim odnosno ekspertnim povjerenstvima ili radnim grupama Komore,
  • redovito dostavljanje podataka koje, prema svojim propisima, traži Komora,
  • redovito plaćanje članarine i ostalih davanja koje utvrdi Komora.