Djelatnost Hrvatske komore medicinskih biokemičara


Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

 1. vodi registar medicinskih biokemičara u Republici Hrvatskoj,
 2. daje, obnavlja i oduzima Odobrenja za samostalan rad,
 3. obavlja stručni nadzor nad radom medicinskih biokemičara,
 4. određuje najnižu cijenu rada medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu,
 5. odobrava pojedinačne cijene medicinsko-biokemijskih usluga medicinskih biokemičara koji obavljaju privatnu praksu.

Uz javne ovlasti Komora obavlja i sljedeće poslove:

 1. donosi Etički kodeks medicinskih biokemičara i medicinske deontologije,
 2. prati i nadzire provođenje pravila etike i deontologije u medicinsko-biokemijskoj djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
 3. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj zdravstvene struke,
 4. daje prijedlog plana potrebnih kadrova ministru nadležnom za zdravstvo,
 5. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa medicinsko-biokemijskih usluga,
 6. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću, sadržaj i vrstu medicinsko-biokemijske usluge koja im se pruža,
 7. surađuje sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo,
 8. daje mišljenje o kvaliteti dijagnostičkih testova, reagencija, pribora i opreme koji podliježu registraciji,
 9. organizira stručno usavršavanje i dodatno usavršavanje za proširenje djelatnosti unutar struke s obzirom na nove dijagnostičko-terapijske metode, te trajnu izobrazbu svojih članova,
 10. propisuje uvjete stručnog usavršavanja medicinskih biokemičara zbog proširenja djelatnosti,
 11. prati i analizira problematiku te brine za usklađivanje razvoja medicinsko biokemijske djelatnosti,
 12. daje mišljenje ministru nadležnom za zdravstvo u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada medicinskih biokemičara u privatnoj praksi te početka i prestanka rada zdravstvenih ustanova s obzirom na utvrđenu mrežu zdravstvene djelatnosti te stručne i ekonomske interese svojih članova,
 13. daje mišljenje za rad medicinskih biokemičara u svojoj struci izvan punog radnog vremena odnosno sklapanja posla za svoj račun,
 14. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje i drugim osiguravajućim društvima,
 15. propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse,
 16. daje suglasnost na cijene medicinsko-biokemijskih usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
 17. daje prethodno mišljenje na akt Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje način provođenja plana i programa mjera zdravstvene zaštite, formiranje cijena zdravstvene zaštite i drugih osnova za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji čine mrežu zdravstvene djelatnosti,
 18. brine za pravnu pomoć svojim članovima,
 19. brine o materijalnim i drugim interesima svojih članova,
 20. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova među njima,
 21. propisuje sadržaj, rokove i postupak provjere stručnosti medicinskih biokemičara,
 22. izdaje svoje glasilo,
 23. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Komore.